บันทึกข้อมูลใน Portfolio ผิดพลาด อยากจะล้างข้อมูลใน Portfolio ใหม่ ต้องทำอย่างไร