ถ้าบริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ควรจะบันทึกอย่างไรใน Jitta Portfolio