ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้นเท่า Jitta Line