เกณฑ์ Historical Jitta Score คิดย้อนหลังกี่ปี แต่ละปีต้องอยู่ในระดับที่ตั้งไว้ หรือเป็นค่าเฉลี่ยของทุกปี