กลุ่มอุตสาหกรรมของบริษัทส่งผลต่อ Jitta Score หรือไม่