ควรลงทุนในบริษัทที่ดี (Jitta Score สูง) ราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม (Under Jitta Line มาก) แต่มีสภาพคล่องต่ำหรือไม่