หุ้นบางตัวแสดงข้อมูลรายไตรมาสล่วงหน้า เช่น ในเดือน 5 น่าจะมีข้อมูลถึงไตรมาส 1 แต่บางหุ้นมีข้อมูลถึงไตรมาส 3 แล้ว