ทำไม Growth Opportunity กับ Competitive Advantage ไม่สอดคล้องกัน