ทำไม Operating Margin ใน Jitta Signs กับ Operating Margin ใน Jitta FactSheet ถึงไม่เท่ากัน