หมวดหมู่อุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจแบบ GICS ต่างจากเดิมอย่างไร