ถ้าราคาหุ้นที่สนใจยังอยู่สูงกว่า Jitta Line ควรใช้หลักการ Dollar Cost Averaging (DCA) โดยไม่สนใจว่าซื้อที่ราคาไหนหรือไม่